મહાભારત

મહાભારત: ભીષ્મના પાંચ શક્તિશાળી તીરો કૌરવોને યુદ્ધમાં જીતવામાં મદદ કરી શકતા હતા

આપણે બધા મહાભારતના મૂળભૂત તથ્યોથી પરિચિત છીએ – આપણે પાંડુના પાંચ પુત્રો અને ધૃતરાષ્ટ્રના સો…